Das Projekt
הפרויקט ישר ולעניין

מנובמבר 2004 עובדת אנה קרומנרל מקלן, עובדת שלום מוסמכת, עם צוות מפלסטין ומישראל ועם מתנדבים בינלאומיים, עם הבדואים משבט הג'הלין. גירושם מהנגב התחיל בראשית שנות החמישים אחרי הקמת מדינת ישראל ב-1948. בעשורים הבאים גורשו מספר פעמים ממקומות המקלט שלהם. הגירוש האחרון והגדול ביותר אירע באמצע שנות התשעים במסגרת הרחבת ההתנחלות הישראלית הגדולה ביותר בגדה המערבית: מעלה אדומים. לג'הלין יועדה גבעה סלעית סמוכה למזבלה הגדולה ביותר של ירושלים. כאן חיים כאלף איש, עדיין ללא תשתית וללא הספקת מים וחשמל מספקות.
עבודתנו בפרויקט הג'הלין נעשית ישירות "על הגבעה" ובמרכז הלימוד שלנו, מוסך משופץ באל-עיזרייה. שם יש מספר מחשבים וקשר לאינטרנט. בנוסף לכך יש לנו שיתוף פעולה אינטנסיבי עם מורות בית הספר אנוואר שנמצא ליד מרכז הלימוד. כאן לומדים ילדי הג'הלין יחד עם הילדים הפלסטינים מאל-עיזרייה.
הרעיון הבסיסי של הפרויקט הזה במסגרת "עבודת שלום אזרחית" הוא שכל הפעילויות נעשות במאמצים משותפים לשיפור תנאי החיים של הג'הלין עם אנשים מרקע חברתי שונה. החוויה של לימוד משותף, יצירתם של מרחבים מוגנים, הבנה הדדית וויכוחים קונסטרוקטיביים – אלה מרכיבים אלמנטריים של עבודתנו שנתמכים על ידי כל השותפים בפרויקט.
השותפים הם: עובדת השלום המוסמכת מגרמניה, צעיר שעושה שירות אלטרנטיבי לשירות צבאי בגרמניה, אנשי ונשות צוות מחברת הבדויים, מהחברה הפלסטינית ומהחברה הישראלית ומתנדבים ומתנדבות בינלאומיים, בתמיכת הארגון הפלסטיני הלא-ממשלתי PARC והארגון הישראלי הלא-ממשלתי "שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם".

הצעות בקרוון, המרכז שלנו על הגבעה:עם הנשים: ערבית לאנאלפביתיות, קורסים בתפירה ורקמה, קורס לתזונה נכונה כולל בישול ואפייהעם הבנות: לימודי אנגלית, סדנת אמנות, סדנת ספרייה וקריאהעם הבנים: פעילויות ספורט, שיעורי עזר באנגלית, השתתפות בעבודות בנייה ושיפוץעם הסטודנטיות/נשים צעירות: הכשרה למדריכות בארגון מחנות קיץהצעות במרכז הלימוד:עם הגברים הצעירים: קורסים בעברית, קורסים במחשבים ואינטרנטעם הנערים: קורסים במחשבים ואינטרנט, לימודי אנגליתעם הנערות והנשים: קורסים במחשבים ואינטרנט

שיתוף פעולה עם בית הספר אנוואר:

עזרה בלימודי אנגלית וספורטפרויקטים בתחום הגננות ואיכות הסביבהטיולים משותפיםארגון של שמחות משותפות